dimarts, 11 d’agost de 2009

BUTLLETÍ número 16

EL SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU TREBALLA CONJUNTAMENT AMB NEXUS GEOGRAFICS

PER QUÈ PUJA LA QUOTA DE L'IBI ANY RERA ANY?
Aquesta quota depèn principalment del valor cadastral i del tipus impositiu (o tipus de gravamen. Fixat per l'Ajuntament, respectant uns màxims i uns mínims que li venen fixats per llei), però? Per què puja l'IBI si moltes vegades el tipus és el mateix que en anys anteriors? Per les variacions del valor cadastral, que es deu a l'evolució dels valors de mercat dels habitatges.
COM VARIA EL VALOR CADASTRAL?
A través dels següents mecanismes:
  • ACTUALITZACIÓ. Procediment automàtic mitjançant l'aplicació dels coeficients que les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat estableixen i que normalment coincideixen amb l'evolució de l'IPC prevista per cada any. No s'aplica en municipis on l'última revisió es va realitzar a partir de 1997, perquè apliquen el coeficient reductor en el càlcul d'IBI.
  • REVISIÓ. S'assigna un nou valor cadastral a tots els immobles del municipi. Ha de realitzar-se cada deu anys.
  • MODIFICACIÓ. Es fixa un nou valor cadastral referit a part dels immobles del municipi.
  • VALORACIÓ. Es valoren alguns immobles per canvis d'ús o modificacions en les seves característiques.
El nostre ajuntament en la passada revisió no va considerar oportú realitzar una revisió però un cop acomplerts deu anys més, d'acord amb la Gerència Territorial del Cadastre del Ministerio de Economía y Hacienda s'ha tirat endavant dita revisió.
L'article 72.6 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals preveu que els ajuntaments que estan incursos en procediments de valoració col·lectiva de caràcter general hauran d'aprovar els tipus de gravamen abans de l'1 de juliol de l'any immediatament anterior a aquell que ha de tenir efectes.
La revisió cadastral és va iniciar a principis d'any i es va encomanar en gran part a una empresa privada amb seu a Girona: NEXUS GEOGRAFICS. Aquesta empresa entre els seus serveis de manteniment i tractament de dades per a l'Administració local sobre informació geogràfica s'encarrega també de subsanar discrepàncies entre la realitat geogràfica d'una zona i la informació en suport paper o informàtic que reflecteix o hauria de reflectir dita realitat.
En el nostre cas dita empresa s'ha dedicat a CONFRONTAR ortofotomapes del cadastre, la informació cadastral continguda a l'ajuntament i en base a la qual es giraven els rebuts d'IBI als ciutadans i la informació cartogràfica de les corresponents llicències d'obra major de tot allò construït a les finques i COMPROVAR que es giren els rebuts d'IBI als ciutadans en base a una informació veritable, legal i fiable.
D'ençà del 28 de gener de 2009 al 28 de juliol de 2009 el Servei de Gestió Documental ha col·laborat estretament amb NEXUS GEOGRAFICS. L'esmentada empresa ha enviat periòdicament una persona a l'Arxiu per obtenir fins a un màxim de 1.648 expedients de llicències d'obra major. En aquest sentit el catàleg d'obres majors que va realitzar al seu dia el Servei de Gestió documental i Arxiu, i que any rera any va nodrint amb les noves llicències ha permès una eficaç i eficient localització de dits expedients. Ha estat la tasca de préstec extern extraordinari que s'ha donat en aquest cas, atès el nombre d'expedients i el seu valor de documentació de conservació permanent el que ha requerit una necessària coordinació mútua juntament amb NEXUS GEOGRAFICS.
Dels 1648 expedients deixats en préstec extraordinari a NEXUS, tan sols en resten per tornar 6.