dijous, 26 de gener de 2012

ESTADÍSTICA 2010 i 2011 DEL FONS DOCUMENTAL DE L'AJUNTAMENT

El març del 2010 us mostràvem l’estadística de consultes de documentació realitzades per ciutadans fins a finals del 2009, i també els préstecs de documentació del Fons de l’Ajuntament, facilitats al propi consistori com a suport a la pròpia gestió administrativa. En aquella estadística que avui podeu veure a la Figura 1 completada amb les dades del 2010 i 2011, hi hagut un creixement tant de consultes externes com de préstecs interns.
Figura 1
En el cas de les consultes externes, amb sis anys valorats (2006 al 2011) ja podem parlar d’estabilitat en el volum de consultes de ciutadans. Anualment l’oscil·lació es mou entre les 100 i les 200 consultes. Dins aquesta oscil·lació el 2007 es va assolir el nivell de consultes més alt registrat (180), els dos anys següents haurien patit una lleugera caiguda (161 i 121), però en els dos darrers anys (2010 i 2011) ha tingut lloc un nou creixement. Les consultes externes són aquelles realitzades presencialment per l’usuari a la seu de l’Arxiu i les realitzades via telefònica, fax, correu electrònic i correu postal.

Pel que fa als préstecs interns, amb aquests darrers sis anys s’ha registrat un augment creixent força gradual, si bé l’any 2011 s’ha desestabilitzat fruit d’un treball de consulta de les llicències en matèria ambiental, realitzat pel propi Departament per tal de portar un control més exhaustiu de dites activitats. Han estat sobretot aquests préstecs sumats als procedents de l’Àrea d’Obres i Urbanisme els que han fet que de l’any 2010 al 2011, es passés de 937 a 2139 préstecs interns.

A la Figura 2 i Figura 3 podem veure el nombre de consultes externes i préstecs interns ordenats per tipologia de documentació de l’any 2010 i 2011 respectivament. A simple vista destaca que de l’any 2010 a l’any 2011, el nombre de consultes externes de documentació no urbanística i no ambiental ha disminuït lleugerament, però en canvi en els préstecs interns aquesta disminució no ha estat tant acusada.
Figura 2. Any 2010
Figura 3. Any 2011
El canvi entre ambdues gràfiques ve donat sobretot per l’augment de préstecs de documentació procedent de documents de l’Àrea d’obres i Urbanisme i del Departament de Medi Ambient (llicències ambientals i comunicacions ambientals). La tendència, des de l’any 2009, indica que novament la documentació urbanística és la més consultada de l’Arxiu, tant per usuaris interns com externs a l’Ajuntament, si bé aquest passat any 2011, fruit del treball puntual del Departament encarregat de les llicències ambientals, aquest augment de consultes de la documentació urbanística s’ha vist superat.

Per acabar tan sols recordar-vos que aquesta estadística fa referència al nombre de consultes externes i préstecs interns del Fons Documental de l’Ajuntament, que tan sols és un dels 32 fons documentals que actualment té en dipòsit el Servei de Gestió Documental i ARXiU de Castell-Platja d’Aro. La resta de fons permeten consulta però no està permès el préstec, atès que els documents aportats per les persones o empreses vinculades al municipi són originals, únics i patrimoni de tot el poble.